Reglement

 

WEDSTRIJDREGLEMENT “SELEXION-WEDSTRIJD”


Artikel 1 – ORGANISATIE

Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 - 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 - HR Antwerpen (hierna "Selexion") organiseert een wedstrijd getiteld "Selexion-wedstrijd" ((hierna "wedstrijd").
Deelname aan de WEDSTRIJD impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement (hierna “REGLEMENT”).

Iedere deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit REGLEMENT te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard.

Dit REGLEMENT is te allen tijde consulteerbaar via selexion.be/wedstrijd
Deelname aan de WEDSTRIJD is vrij en zonder aankoopverplichting.

Artikel 2 – DEELNAME

2.1. Toegang tot de WEDSTRIJD

De WEDSTRIJD staat open voor alle natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in België en die op het ogenblik van deelname minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Minderjarigen kunnen enkel meedoen met de WEDSTRIJD indien hij de toestemming voorlegt van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deelname aan de wedstrijd is niet onderworpen aan de aankoop van één of meerdere producten.

Uitgesloten van de WEDSTRIJD zijn de personeelsleden en onderaannemers van SELEXION, evenals iedereen die direct of indirect aan de organisatie of uitvoering van de WEDSTRIJD heeft meegewerkt, alsook hun partners, ouders, kinderen en andere personen die bij hen inwonen.

2.2. Deelnamemodaliteiten

Deelname aan de WEDSTRIJD verloopt uitsluitend in de winkels van Selexion Iedere poging tot deelname per telefoon, fax, post, e-mail of nog anders zal niet in aanmerking worden genomen.

De deelnemer aan de WEDSTRIJD moet achtereenvolgens: - Zich in een selexion-winkel aanmelden op de wedstrijd i-pad. - De wedstrijdvraag beantwoorden - De schiftingsvraag beantwoorden; - Het deelnameformulier correct invullen en ter plaatse deponeren.

2.3. Duur van de WEDSTRIJD

De WEDSTRIJD loopt van30 mei 2016tot en met 10 juli 2016.

2.4. Geldigheid van de deelname

Enkel de deelname in eigen naam en voor eigen rekening is toegelaten. Onder geen beding mag worden deelgenomen onder een pseudoniem of in naam en/of voor rekening van één of meerdere derden. Deelnemer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. SELEXION is niet verantwoordelijk indien de deelnemer onjuiste, niet-actuele of onvolledige gegevens verstrekt. SELEXION behoudt zich het recht voor een deelnemer onmiddellijk of op een later tijdstip uit te sluiten van de WEDSTRIJD en/of andere lopende en toekomstige wedstrijden, alsook zich de prijs die de deelnemer in voorkomend geval reeds zou hebben ontvangen door deelname aan huidige WEDSTRIJD, te doen terugbetalen in geval van:
- onvolledigheid, incorrectheid of valsheid van de meegedeelde persoons- of andere gegevens;
- om het even welke overtreding van huidig REGLEMENT;
- om het even welke (poging tot) fraude;

De uitslagen van de WEDSTRIJD kunnen niet worden aangevochten. Over de uitslagen van de WEDSTRIJD kan niet worden gecorrespondeerd (noch per brief, noch per e-mail, noch telefonisch). SELEXION behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd te laten beslechten door een wedstrijdjury. Deze beslissingen zijn onherroepbaar.

Artikel 3 – PRIJZEN

3.1. Prijs

Per week wordt een prijzenpot uit het SELEXION-gamma ter beschikking gesteld te verdelen onder de 209 winnaars. De waarde van de prijzen daalt naargelang de rang van winnaars: De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Hij wordt door de winnaar aanvaard zoals hij is uitgereikt, kan niet worden betwist en zal in geen geval terugbetaald of omgeruild kunnen worden. De prijs kan op geen enkele manier worden omgewisseld, ook niet tegen zijn waarde in geld of andere goederen. SELEXION behoudt zich daarentegen het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde equivalent is aan de voorziene prijs.

3.2. Toewijzing van de prijs

De prijzen worden in augustus toegewezen aan 209 verschillende winnaars. De winnaars van de WEDSTRIJD zijn diegene die de meerkeuzevragen en de schiftingsvraag correct beantwoord hebben of het dichtst benaderd hebben. In geval van een ex aequo bij deze schiftingsvraag, zal het eerst ontvangen antwoord als winnaar worden aangeduid. De wedstrijd en de toekenning van de prijzen verloopt onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

De winnaar zal per e-mail verwittigd worden vanaf 15 augustus 2016. Een e-mail zal verstuurd worden naar het e-mailadres dat op het deelnameformulier werd ingevuld. De winnaar zal binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van voormelde e-mail moeten bevestigen dat hij zijn prijs aanvaardt, conform de in de e-mail meegedeelde instructies. Bij het uitblijven van de bevestiging van aanvaarding conform de instructies en/of binnen voormelde termijn, zal de winnaar elke aanspraak op zijn prijs verliezen en behoudt SELEXION zich het recht voor deze prijs opnieuw toe te wijzen door het aanduiden van een nieuwe winnaar, zijnde de volgende in lijn met de correcte schiftingsvraag. Het niet aanvaarden van de prijs, om welke reden dan ook, kan geenszins leiden tot toekenning van enige financiële of andere tegenwaarde.

Niet-winnaars zullen niet geïnformeerd worden. SELEXION is niet verplicht om de namen van de winnaars openbaar te maken. Niettemin behoudt SELEXION het recht om de naam, voornaam, de woonplaats en de prijs van de winnaars bekend te maken zowel online als offline, zonder dat hierdoor enig ander recht wordt toegekend aan de winnaars andere dan de afhaling van hun prijs. De prijzen dienen door de winnaar zelf afgehaald te worden in een SELEXION- winkelpunt;

Artikel 4 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1. Respect voor de privacywetgeving

In het kader van hun deelname aan de WEDSTRIJD dienen de deelnemers SELEXION een aantal persoonsgegevens mee te delen. SELEXION verbindt zich ertoe om deze gegevens te behandelen en te verwerken conform de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de “Privacywet”), in overeenstemming met de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 (de “Privacyrichtlijn”). De Privacywet, evenals de Privacyrichtlijn, zijn toegankelijk via de website: www.privacycommission.be.

4.2. Doel van de verwerking

De deelnemer stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens door SELEXION verwerkt mogen worden: - om de deelname aan de WEDSTRIJD in goede banen te leiden;
- om de deelnemer over het verloop van de WEDSTRIJD te informeren en eventueel over de prijs die hij gewonnen heeft;
- om de deelnemer op de hoogte te houden van de activiteiten, aanbiedingen en promoties van SELEXION;
- voor onderzoeks- en statistische doeleinden.

4.3. Bijzondere toestemming voor publicatie van bepaalde persoonsgegevens van de winnaar

Iedere deelnemer verleent SELEXION, door zijn loutere deelname aan de WEDSTRIJD, de onvoorwaardelijke toelating tot publicatie, via gelijk welk medium, van zijn naam en voornaam ten titel van identificatie als winnaar van de WEDSTRIJD, en verzaakt aan alle rechten daaromtrent, inclusief maar niet uitsluitend enig recht op vergoeding.

4.4. Recht op raadpleging, verbetering, wijziging en verwijdering

Iedere deelnemer geniet te allen tijde het recht de verwerkte persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren, te wijzigen en te verwijderen. Dit kan door SELEXION een schrijven te richten met overeenstemmend verzoek op volgend adres: [email protected]

4.5. Geen overdracht van gegevens

Alle persoonsgegevens die in het kader van de WEDSTRIJD worden verzameld zullen enkel door SELEXION gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat onder huidig artikel 4. De verwerkte gegevens worden niet overgedragen aan derden.

Artikel 5 – AANSPRAKELIJKHEID

SELEXION is niet verantwoordelijk voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg is van deelname aan de WEDSTRIJD, de toekenning van de prijs en/of de gevolgen van aanvaarding van de prijs. SELEXION zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden, wanneer de WEDSTRIJD geheel of gedeeltelijk gewijzigd, verlengd, ingekort, uitgesteld of geannuleerd wordt omwille van redenen waar SELEXION geen controle over heeft (toeval of overmacht) of omwille van om het even welke andere gebeurtenis die door SELEXION, volgens haar eigen discretie, beschouwd wordt als iets wat de uitvoering van de WEDSTRIJD onder de initieel voorziene omstandigheden bemoeilijkt.

SELEXION kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem waardoor niet aan de WEDSTRIJD kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de WEDSTRIJD zouden verhinderen.

Bovendien behoudt SELEXION zich het recht voor de wedstrijd te verlengen of te wijzigen en/of het wedstrijdreglement te wijzigen, zelfs indien de wedstrijd is gestart, online of beëindigd is, zonder motivering, zonder voorafgaande verwittiging en met onmiddellijke ingang vanaf het moment van de wijziging. SELEXION kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld en er kan onder geen enkele voorwaarde een vergoeding van SELEXION worden geëist. Door zijn deelname aan de wedstrijd wordt elke deelnemer geacht de wijziging te aanvaarden.

Artikel 6 – GELDIGHEID & AFDWINGBAARHEID VAN HET REGLEMENT

Indien één of meerdere bepalingen van huidig REGLEMENT ongeldig of niet afdwingbaar blijken, dan blijven de overige clausules onverminderd van kracht.

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Huidig REGLEMENT wordt beheerst door Belgisch recht. Ieder geschil dat niet in der minne geregeld kan worden, zal worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van het arrondissement Antwerpen.
 
Naar boven